Persondatapolitik for Midtpoint Marketing ApS

Senest opdateret: 07.01.2022

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (Persondatapolitik)?

 

Midtpoint Marketing ApS’ indsamling og behandling af personoplysninger er omfattet af forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679), der er en direkte bindende retsakt. Forordningen giver nogle nye rettigheder til enkeltpersoner og styrker nogle af de rettigheder, der allerede findes i direktiv 95/46/EF. Direktiv 95/46/EF ophæves med virkning fra 25. maj 2018. Vores politik er gjort forenelig med forordning (EU) 2016/679 og er derfor også forenelig med direktiv 95/46/EF samt nationale gennemførelser heraf, indtil de forældes den 25. maj 2018.

For at du kan indgå aftale med os på www.hvalpepakken.dk om modtagelse af en af vores gratis pakker, har vi brug for følgende oplysninger: 

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Boligform
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Hvalpens navn
 • Hvalpens race
 • Hvalpens fødselsdato
 • Første hund (J/N) ?
 • Har du bestilt hundeansvarsforsikring (J/N) ?
 • Afhentningsbutik

Derudover spørger vi om hvor du har hørt om Hvalpepakken.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne kontrollere, at du har oplyst korrekt kontaktinformation på bestillingen, når du afhenter din pakke og at du er berettiget til at modtage en gratis pakke. Alt dette for at kunne begrænse misbrug af vores gratis ydelse. Samtidig benyttes dine informationer til generel statistik om pakkens modtagere (for eksempel geografisk fordeling af bestillinger af pakken).

Vi forbeholder os ret til at overdrage dine oplysninger til tredjeparter – udelukkende blandt pakkens leverandører/samarbejdspartnere, med henblik på at kunne rette kontakt til dig via af de i vores vilkår beskrevne medier med henblik på markedsføring af de i vores vilkår definerede produkter.

Listen af tredjeparter der kan få adgang til dine personoplysninger fremgår af vores Generelle vilkår og betingelser for hvalpepakken.dk.

Personoplysningerne registreres hos Midtpoint Marketing ApS, og opbevares indtil der er gået 365 dage fra din bestilling. Herefter anonymiseres alle dine personoplysninger – med undtagelse af ikke-personidentificerbare data til analyseformål, specifikt Postnummer, barnets køn, afhentningsbutik og hvorfra du kender Hvalpepakken.

Når der indsamles personoplysninger via www.hvalpepakken.dk, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at følge instruktionen på www.hvalpepakken.dk/kontakt.

Tilbagetrækker du dit samtykke indenfor de første 365 dage fra bestilling af Hvalpepakken, opbevares følgende data indtil 365 dage efter bestillingstidspunktet – med hjemmel i Aftaleloven, for at kunne kontrollere, at der ikke foretages yderligere bestillinger af samme husstand eller person indenfor det samme løbende år:

 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • E-mailadresse
 • Mobilnummer 

365 dage fra bestillingstidspunktet, anonymiseres de ovenstående informationer i vores database. I praksis betyder dette, at alle indtastede data (ord, tal og bogstaver) erstattes med ”x’er” i vores database.

Ved tilbagetrækning af samtykke ophører al videreformidling af dine informationer til tredjepart øjeblikkeligt. Samtidig sender vi automatisk en e-mail til de tredjeparter der allerede har modtaget dine informationer med instruktion om at slette disse hurtigst muligt og uden unødvendig forsinkelse.

Uanset om du tilbagetrækker dit samtykke eller ej, anonymiseres alle personoplysninger automatisk når der er gået 365 fra bestillingstidspunktet. I praksis betyder dette, at alle indtastede data (ord, tal og bogstaver) der kan identificere dig som person erstattes med ”x’er” i vores database.

Vi beholder dog visse ikke-personspecifikke oplysninger til generel statisk om pakkens brugere.

I visse tilfælde bliver personoplysninger også delt med underleverandører, dog udelukkende under omstændigheder hvor en sådan deling er nødvendig for at levere vores tjenester. Det kunne fx være en teknologivirksomhed, der behandler eller leverer systemer og teknologi, der forbedrer vores produkter og tjenester, og vi vil dele nødvendige oplysninger i sådanne sager. Serviceudbydere får kun tilladelse til at få de personoplysninger, de skal bruge for at kunne levere tjenesten.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal dele personoplysninger med disse virksomheder, kan samtykket tilbagetrækkes, ved at følge instruktionen på www.hvalpepakken.dk/kontakt. I visse situationer kan Hvalpepakken blive bedt om at offentliggøre personoplysninger som svar på retshåndhævelseskrav fra tilsynsmyndigheder for at opfylde kravene i forordning (EU) 2016/679. Vi kan også offentliggøre personoplysninger, hvis loven tilsiger det, f.eks. i forbindelse med imødekommelse af en vidneindkaldelse eller andre retslige skridt, når vi i god tro mener, at offentliggørelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte kunders eller andres sikkerhed, i forbindelse med efterforskning af bedrageri eller som svar på en regeringsforespørgsel.

Når du bestiller Hvalpepakken, fremsender vi automatisk en kvitteringse-mail til den e-mailadresse, du har oplyst op formularen på www.hvalpepakken.dk. En kopi af denne kvittering sendes til vores mailkonto kundeservice@hvalpepakken.dk, hvor de opbevares i minimum 12 måneder og maksimalt 24 måneder – for at kunne hjælpe dig, i tilfælde af, at du mister din kvittering. Af denne kvittering fremgår følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Valgte afhentningsbutik

Ved tiltrækning af samtykke slettes kopien af din kvittering hos os, samt al øvrig e-mailkorrespondance der har været imellem dig og Hvalpepakken.

Midtpoint Marketing og de i vores vilkår-angivne samarbejdspartnere har efter samtykke ret til at sende dig marketinge-mails, nyhedsbreve. Den særlige form for samtykke skal gives utvungent, specifikt og utvetydigt. Disse krav er opfyldt, når du har tilvalgt at modtage marketing-emails (aktivt tilvalgt).

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om vores brugere. 

Som registreret hos Hvalpepakken og i henhold til gældende databeskyttelseslov har du ret til:

 1. at anmode om indsigt i dine personoplysninger.
 2. at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger.
 3. at anmode om sletning af dine personoplysninger.
 4. at anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger.
 5. at anmode om dataportabilitet.
 6. at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger (herunder indsigelse mod profilering).
 7. gøre indsigelse mod automatiske afgørelser (herunder profilering). 

Du kan udøve disse rettigheder ved henvendelse rettet til Hvalpepakken via e-mail: kundeservice@hvalpepakken.dk.

 

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte vores brugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

 1.  Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:
 2. Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 3. Adgangskodebeskyttelse på alle enheder der behandler personoplysninger.
 4. Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 5. Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 6. Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 7. Tavshedserklæringer med personer, der har behov for at have adgang til personoplysninger på vores vegne.

Vi opbevarer ikke personoplysninger krypteret.

Vi opbevarer ikke personoplysninger udenfor EU.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over Hvalpepakken bedes du rette henvendelse til Hvalpepakken på: kundeservice@hvalpepakken.dk.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til:

Forbrugerklagenævnet: Https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan-starter-du-en-klagesag/.

Datatilsynet - https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Generelle oplysninger:

HVALPEPAKKEN er et brand ejet af Midtpoint Marketing ApS.

Den dataansvarlige er Midtpoint Marketing ApS.

Midtpoint Marketing ApS
Elverhøj 12
9400 Nørresundby
Kontaktperson: Direktør Niels Hedehus.

CVR: 3580 4420
E-mail adresse: midtpoint@remove-this.midtpoint.dk 
Telefonnummer: 4046 6073
Etableringsår: 2014